WORK AND TRAVEL

โครงการ Work and Travel in USA คืออะไร

โครงการแลกเปลี่ยน Work and Travel in USAเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์โดยมีโอกาสได้ทำงานในสาขาต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้ท่องเที่ยวด้วยตนเอง ในประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน ได้เรียนรู้,หาประสบการณ์, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม, ฝึกและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ,การสื่อสารในชีวิตประจำวัน สัมผัสถึงชีวิต ความเป็นอยู่ การทำงานของชาวอเมริกันและ ร่วมงานกับเพื่อนชาวต่างชาติจากการทำงาน และท่องเที่ยวด้วยตนเองในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 3-4 เดือน

 วัตถุประสงค์โครงการ Work and Travel USA

– ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษานานาชาติที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีโอกาสหาประสบการณ์การทำงานพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน
-ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม
– ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันและวัฒนธรรมการทำงานในสังคมอเมริกัน และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป
– เปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูดการฟัง ในสภาพแวดล้อมจริงทั้งในสถานที่ทำงานและในชิวิตประจำวัน ในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA

สัญชาติไทย, สถานภาพโสด
 อายุระหว่าง 18-28 ปี
 มีสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษา กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี หรือปริญญาโททุกชั้นปี ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
 มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
มีความรู้ ความเข้าใจในโครงการทำงานและท่องเที่ยวด้วยตนเองในประเทศสหรัฐอเมริกา
 สามารถปรับตัวเข้ากับผู้คนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้
มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

ช่วงเวลาที่นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

– เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป สำหรับนิสิตนักศึกษาในภาคปกติ ที่ปิดภาคเรียนในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
– เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้อนไป สำหรับนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ที่ปิดภาคเรียนในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม สิงหาคม

ลักษณะและข้อมูลของสถานที่ทำงาน

น้องสามารถเลือกสายงานที่ต้องการได้อย่างมากมายอาทิเช่น
1. งานร้านอาหาร (Restaurants / Fast Food / Food Plaza)
2. งานโรงแรม (Hotel) สถานที่พักผ่อน (Resort) ร้านค้า(Merchandiser) หรือ งานสวนสาธารณะ(National park)
3. งานในสวนสนุก (Theme park)ซึ่งค่าตอบแทนจากการทำงานโดยเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง7 USD – 10 USD ต่อ ชม. (ทำงาน 30 – 40 ชม. / สัปดาห์)

รูปแบบที่พักอาศัย

ลักษณะและรูปแบบที่พักอาศัย มีหลายแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่, เมือง หรือรัฐ ที่น้อง ๆ เลือกไปทำงาน อาทิ เช่น Apartment, Dormitory, Home Stay, Share House เป็นต้นโดยนายจ้างจะเป็นผู้จัดหาที่พักให้กับนิสิต / นักศึกษา ซึ่งมักจะราคาถูกกว่าปกติทั่วไป


เอกสารที่ในการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel

Copy of Passport (สำเนา Passport หน้าแรก)
หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ
Transcript ถึงเทอมล่าสุด ฉบับภาษาอังกฤษ
หนังสือรับรองการทำงาน ของผู้ปกครอง
Bank Statement รับรองฐานะทางการเงิน ของผู้ปกครอง
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel Work and travel โครงการทำงานและท่องเที่ยวด้วยตนเองในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทจัดเตรียมงานให้ (Full Placement)

 • ค่าสมัครและค่าจองงาน 5,900บาท จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกงาน 3 อันดับ พร้อมกับทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
 • ค่าธรรมเนียมโครงการ (Program Fee) ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่ได้รับ
 • ค่าดำเนินการวีซ่า 8,500 – 9,000บาท
  – ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่า ขึ้นกับสถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย
  – ค่า SEVIS Fee +ค่าซองไปรษณีย์ในการรับหนังสือเดินทาง

(ซึ่งค่าดำเนินการการขอวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสถานทูต และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา)

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

1.ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของ Sponsor Organization
2.ค่าดำเนินการจัดหาสถานที่ฝึกงาน
3.ค่าดำเนินการจัดการและการออกเอกสารสิทธิ์ในการยื่นวีซ่า (DS-2019 Form)
4.ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาฝึกงานในเอกสาร DS-2019 Form
5.คู่มือสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
6.ค่าSEVIS Fee (ค่าบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่า)
7.ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าประเภท J-1
8.ค่าซองไปรษณีย์และค่าจัดส่งหนังสือเดินทางจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาค่าธรรมเนียมวีซ่า)
9. ค่าดำเนินการจัดปฐมนิเทศก่อนการเดินทางเข้าร่วมโครงการ

ราคาข้างต้นนี้ ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินประมาณ 35,000-45,000 บาท (ไป-กลับ) ขึ้นอยู่กับ Location ที่ไป
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทาง ตลอดจนค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าที่พักตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายโครงการประเภทจัดหางานเอง (Self Placement)

 • ค่าจัดเตรียมเอกสารและการสมัคร 5,900 บาท
 • ค่าธรรมเนียมโครงการ (Program Fee) ตามโปรโมชั่นที่ได้รับ
 • ค่าดำเนินการวีซ่า 8,500 – 9,000 บาท *
  – ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่า $160 โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยนตามสถานทูตอเมริกา 
  – ค่า SEVIS Fee + ค่าซองไปรษณีย์ในการรับหนังสือเดินทาง

 *ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจากสถานทูตอเมริกา และค่า Sevis Fee อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับทางสถานทูตอเมริกา และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

1.ค่าเข้าร่วมโครงการจำนวน 5,900บาท ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าเข้าร่วมโครงการและค่าจองงาน ในทุกกรณี รวมถึงสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์, ขายสิทธิ์ หรือส่งต่อสิทธิ์การสมัคร หรือจองงานให้กับผู้สมัครท่านอื่น ๆ ในทุกกรณี
2. ในกรณีที่สัมภาษณ์งานผ่าน และได้รับ Job Offer แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงงาน ทุกกรณี
3. ค่าโครงการ (ตามโปรโมชั่นที่ได้รับแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด)

โดยแบ่งเป็นค่าโครงการงวดที่ 1 12,000บาท  ชำระก่อนสัมภาษณ์กับทางองค์กรหรือนายจ้างที่อเมริกา โดยค่าโครงการงวดที่ 1 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโครงการงวดที่ 1 ในทุกกรณี รวมถึงหากผู้สมัครสัมภาษณ์งานผ่าน และได้รับเอกสาร Job Offer แต่ไม่ไป และไม่ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด, หากไม่ได้รับการติดต่อจากผู้สมัครภายใน 30วัน หลังจากทางบริษัทได้ส่งเอกสารยกเลิกโครงการ หรือการขอคืนเงินข้ามปี หรือข้าม Season ที่น้อง ๆ สมัคร 

ค่าโครงการงวดที่ 2 (ส่วนที่เหลือตามโปรโมชั่นของผู้สมัครที่ได้รับ)
3.1 หากผู้สมัครไม่สามารถชำระค่าโครงการภายใน 14 วัน ตามที่กำหนด ทางองค์กรฯ ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครและค่าโครงการงวดที่ 1 จำนวน 12,000บาท) 
3.2 ยกเว้นในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการโดนปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ผู้สมัครจะได้รับเงินคืนจำนวนเงิน $700 

4. เงินค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า จำนวน 8,500 – 9,000 บาท ทางสถานทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า ในทุกกรณี

การคืนเงินในกรณีโดนปฏิเสธวีซ่่าจากสถานทูตอเมริกา ทางผู้สมัคร จะต้องคืนต้นฉบับเอกสาร DS2019 ในสภาพที่สมบูรณ์ให้กับทางบริษัทฯ  ภายใน 30วันหลังจากโดนปฏิเสธวีซ่า และทางบริษัทฯ จะคืนเงินภายในเดือนกันยายนของปีถัดไป

เงื่อนไขการขอคืนเงิน Refund Policy

เงื่อนไขการคืนเงิน Term of Refundable เงินทีองค์กรจ่ายคืน (Refund)
– ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ
 – ค่าโครงการงวดที่ 1 หากผู้สมัครสัมภาษณ์งานผ่านและได้รับ Job Offer แล้ว
– ค่าธรรมเนียม Visa และ ค่าธรรมเนียมนักเรียนแลกเปลี่ยน (Sevis Fee)
– ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน
– การยกเลิกโครงการหลังเอกสาร DS-2019 ได้ถูกจัดทำขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
– การขอยกเลิกโครงการทั้งก่อนและหลังได้รับอนุมัติวีซ่า J1 แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
– กรณีโดนปฏิเสธการเข้าประเทศจากด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา
– กรณีผู้สมัครถูกองค์กรแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกาตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผลจากตัวของผู้สมัครเอง เช่นการไม่ผ่านการตรวจสารเสพติดในร่างกาย, การประพฤติผิดกฏการทำงาน, การไม่รายงานตัว หรือตอบกลับอีเมลล์จากองค์กรแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
Non Refundable

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี

นายจ้าง หรือองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ยกเลิกงาน และไม่สามารถหางานอื่น ๆ แทนได้ ก่อนเอกสาร DS2019  ได้ถูกจัดทำขึ้น และผู้สมัครได้ชำระเงินค่าโครงการกับทางบริษัทฯ ครบแล้ว $900
การขอยกเลิกหลังการดำเนินเอกสาร (Application) และเอกสารการจ้างงาน (Job Offer) ได้ถูกจัดทำขึ้น แต่เอกสาร DS2019 ยังไม่ถูกจัดทำขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น $650
โดนปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย โดยผู้สมัครจะต้องมีเอกสารการถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตฯ และคืนเอกสาร DS2019 ให้กับทางบริษัทฯ ในสภาพสมบูรณ์ ภายหลังจากวันที่โดนปฏิเสธวีซ่าไม่เกิน 30 วัน $700

iHappy Education

บริหารงานโดยพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิต, ศึกษา และทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศอื่น ๆ บวกกับ Life Style ที่ชอบการเดินทางและใช้ชีวิตโดยการท่องเที่ยวไปในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

Facebook Page