WORK AND TRAVEL

โครงการ Work and Travel in USA คืออะไร

โครงการแลกเปลี่ยน Work and Travel in USAเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์โดยมีโอกาสได้ทำงานในสาขาต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้ท่องเที่ยวด้วยตนเอง ในประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน ได้เรียนรู้,หาประสบการณ์, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม, ฝึกและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ,การสื่อสารในชีวิตประจำวัน สัมผัสถึงชีวิต ความเป็นอยู่ การทำงานของชาวอเมริกันและ ร่วมงานกับเพื่อนชาวต่างชาติจากการทำงาน และท่องเที่ยวด้วยตนเองในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 3-4 เดือน

 

 วัตถุประสงค์โครงการ Work and Travel USA

– ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษานานาชาติที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีโอกาสหาประสบการณ์การทำงานพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน
-ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม
– ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันและวัฒนธรรมการทำงานในสังคมอเมริกัน และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป
– เปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูดการฟัง ในสภาพแวดล้อมจริงทั้งในสถานที่ทำงานและในชิวิตประจำวัน ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ Work and Travel in USA

สัญชาติไทย, สถานภาพโสด
 อายุระหว่าง 18-28 ปี
 มีสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษา กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี หรือปริญญาโททุกชั้นปี ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
 มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
มีความรู้ ความเข้าใจในโครงการทำงานและท่องเที่ยวด้วยตนเองในประเทศสหรัฐอเมริกา
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้คนและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้
มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้
มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

ช่วงเวลาที่นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

– เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป สำหรับนิสิตนักศึกษาในภาคปกติ ที่ปิดภาคเรียนในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
– เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้อนไป สำหรับนิสิตนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ที่ปิดภาคเรียนในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม สิงหาคม

ลักษณะและข้อมูลของสถานที่ทำงาน

น้องสามารถเลือกสายงานที่ต้องการได้อย่างมากมายอาทิเช่น

1. งานร้านอาหาร (Restaurants / Fast Food / Food Plaza)
2. งานโรงแรม (Hotel) สถานที่พักผ่อน (Resort) ร้านค้า(Merchandiser) หรือ งานสวนสาธารณะ(National park)
3. งานในสวนสนุก (Theme park)ซึ่งค่าตอบแทนจากการทำงานโดยเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง7 USD – 10 USD ต่อ ชม. (ทำงาน 30 – 40 ชม. / สัปดาห์)

รูปแบบที่พักอาศัย

ลักษณะและรูปแบบที่พักอาศัย มีหลายแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่, เมือง หรือรัฐ ที่น้อง ๆ เลือกไปทำงาน อาทิ เช่น Apartment, Dormitory, Home Stay, Share House เป็นต้นโดยนายจ้างจะเป็นผู้จัดหาที่พักให้กับนิสิต / นักศึกษา ซึ่งมักจะราคาถูกกว่าปกติทั่วไป


เอกสารที่ในการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel

Copy of Passport (สำเนา Passport หน้าแรก)
หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ
Transcript ถึงเทอมล่าสุด ฉบับภาษาอังกฤษ
Bank Statement รับรองฐานะทางการเงิน ของผู้ปกครอง

สำเนาบัตรประชาชน

iHappy Education

บริหารงานโดยพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิต, ศึกษา และทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศอื่น ๆ บวกกับ Life Style ที่ชอบการเดินทางและใช้ชีวิตโดยการท่องเที่ยวไปในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

Facebook Page