รายละเอียดโครงงาน

Internship & Trainee in USA

เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยน (J-1 Visa) สำหรับผู้ที่สนใจฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระยะเวลาไม่เกิน 12 – 18 เดือน สำหรับนิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่เกิน 1 ปี(นับวันจบจากใบ transcript) **ต้องจบตรงสาขาที่จะฝึกงาน

Trainee USA

เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยน (J-1) เช่นกัน สำหรับผู้ที่สนใจฝึกงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระยะเวลาไม่เกิน 12 – 18 เดือน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาตรงสาขาที่จะฝึกงาน (ต้องมีประสบการณ์ตรงสาขาเช่นกัน อย่างน้อย 1 ปี) หรือผู้สนใจทั่วไปไม่จำกัดวุฒิ แต่ต้องมีประสบการณ์ตรงสาขาที่จะฝึกงานอย่างน้อย 5 ปี

โครงการ Internship  และ Trainee 

เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติข้างต้นได้เรียนรู้การทำงาน, ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมอเมริกันที่แตกต่าง เน้นการฝึกวิชาชีพทางตามสาขาที่จบการศึกษาโดยตรง ผ่านการทำงานตามสาขาวิชาที่เรียนมา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 12 – 18 เดือน และสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและเริ่มงานได้ตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเริ่มงานและสิ้นสุดงาน ตามนายจ้างกำหนด)

ในการจัดหางานทาง iHappy Education ได้ร่วมกับองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในการประสานงาน การคัดสรรสถานที่ทำงานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามที่กำหนดไว้
โดยอยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของรัฐบาลอเมริกา ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการสามารถที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด
โดยมีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการฝึกวิชาชีพและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cultural Exchange) การทำงานกับชาวอเมริกันและนานาชาติ
โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น 
เมื่อผ่านการคัดเลือกจากทางโครงการแล้ว  โดยทาง iHappy จะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J–1) เพื่อให้ผู้สมัคร สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สาขาที่เปิดรับสมัครโครงการ  Internship/ Trainee
1. Hospitality and Tourism Management
2. Food & Beverage and Restaurant Management
3. Culinary Arts
4. Business Management
5. Marketing & Commerce
6. Information Media and Communication
7. Engineering
8. Graphic Design

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Hotline: 097-936-9942 Mobile: , 098-969-9963, 088 – 159-6569 
หรือ email : ihappyeducation@gmail.com

iHappy Education

บริหารงานโดยพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิต, ศึกษา และทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศอื่น ๆ บวกกับ Life Style ที่ชอบการเดินทางและใช้ชีวิตโดยการท่องเที่ยวไปในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

Facebook Page